Česky Deutsch English Русский

Porcelán Royal Dux Bohemia®
100 let od registrace ochranné známky

Ochranná známka  byla poprvé oficiálně zaregistrována dne 12. 4. 1912  u Obchodní a  živnostenské komory v Liberci pod č . 6881 pro předměty z porcelánu a jiných keramických hmot. Mezinárodní zápis byl proveden v Bernu dne 29.5. 1912 a též byla registrována u Obchodní a živnostenské komory ve Vídni pod č.  80608 a obnovena  dne 12.5. 1922 u Obchodní a živnostenské komory v Liberci. Historickým přihlašovatelem této ochranné známky byla Duchcovská porcelánová manufaktura, akciová společnost, národní správa, která byla vlastníkem této známky v době  od 12.04.1912  do 23.6.1948. 

Pozice ochranné známky „ROYAL DUX BOHEMIA D"

Ochranná známka Royal Dux Bohemia DČeská ochranná známka v této podobě byla registrovaná v roce 1912 je druhou nejstarší českou ochrannou známkou na porcelán, přičemž nejstarší registrované označení, „ZETTLITZER KAOLIN" podle zápisu 0-2533 z roku 1892, je spojováno spíše se surovinou pro výrobu – vlastníkem je Sedlecký kaolin a licenčním uživatelem byl Karlovarský porcelán, a. s., který v podstatě již takto označené zboží nevyráběl. Spotřebitelská veřejnost je poměrně konzervativní a podle marketingových analýz v převážné většině případů dává přednost „své" oblíbené značce (aniž by třeba tušila, že jde o zapsanou ochrannou známku).To svědčí pro hodnotu této ochranné známky. Známka „ROYAL DUX BOHEMIA D" patří mezi českou špičku mezi ochrannými známkami. V rejstříku ochranných známek, přihlášených v ČR, je tč. asi 2600 platných ochranných známek pro porcelán, skoro 750 jich z různých důvodů, nejčastěji ukončení výroby, zaniklo. Dále na území ČR platí pro ochranu porcelánu několik tisíc ochranných známek cestou mezinárodního zápisu nebo s využitím známky Evropské unie. Většina z těchto známek ve skutečnosti není pro označování porcelánu využívána a platí jen setrvačností svých vlastníků, aniž by přinášely ekonomický prospěch.

Nejstarší české ochranné známky vedle

„ROYAL DUX BOHEMIA D"

Ochranná známka - Sedlecký kaolin , a.s. (1882)Sedlecký kaolin, a.s. (1882)

Ochranná známka Český porcelán , a.s. , (1913)Český porcelán, a.s. , (1913)

Ochranná známka EPIAG LOFIDA-Porcelán CZ s.r.o. (1922)EPIAG LOFIDA-Porcelán CZ, s.r.o. (1922)

Ochranná známka - Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. (1932)Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. (1932)

V tomto případě mají ochranné známky ze známkové řady „ROYAL DUX BOHEMIA D" ten význam, že zaručí spotřebitelům, tj. obchodníkům i koncovým uživatelům to, že takto označené zboží je vyrobeno tradičním postupem, v tradiční kvalitě a designu. Výrobky jimi označované odliší od tzv. NO NAME produktů.

Vlastníci ochranné známky „ROYAL DUX BOHEMIA D" v historii.

 1. 12.04.1912 - 23.06.1948
  Duchcovská porcelánová manufaktura, akciová společnost, národní správa.
 2. 23.06.1948 - 23.02.1951
  Spojené keramické závody, národní podnik
 3. 23.02.1951 - 06.05.1954
  Duchcovská keramika, národní podnik
 4. 06.05.1954 - 21.04.1956
  Spojené keramické závody, národní podnik
 5. 21.04.1956 - 30.05.1958
  Duchcovská keramika, národní podnik
 6. 30.05.1958 - 13.06.1963
  Duchcovský porcelán, národní podnik
 7. 13.06.1963 - 03.03.1977
  Karlovarský porcelán, národní podnik
 8. 03.03.1977 - 01.07.1988
  Karlovarský porcelán, oborový podnik
 9. 01.07.1988 - 23.10.1995
  Karlovarský porcelán, státní podnik
 10. 23.10.1995 - 06.08.2009
  Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, akciová společnost
 11. 6.8. 2009 – dosud
  Český porcelán, akciová společnost

 

Význam ochranných známek

Ochrannou známkou je označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a zapsané do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Zápis ochranné známky platí deset let od data priority, tj. nejčastěji od data podání přihlášky a je možno jej opakovaně obnovovat vždy na dalších deset let.

Ochranné známky pomáhají svému vlastníkovi resp. oprávněnému uživateli k časově neomezenému výlučnému užívání tohoto chráněného označení a zlepšují jeho pozici v případných konfliktech s napodobiteli. Práva vlastníka ochranné známky upravují zejména ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, dále známková ustanovení Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhláška č. 64/1975 Sb.) a další předpisy.

Práva spojená s ochrannými známkami

 • Vlastník ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami.
 • Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou označení ®
 • Bez souhlasu vlastníka ochranné známky nikdo nesmí užívat označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami, pokud existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.k závadným jednáním patří např. umísťování na výrobky nebo jejich obaly, nabízení či uvádění na trh výrobků takto označených, popřípadě skladování za tímto účelem, dovážení nebo vyvážení výrobků s tímto označením, či užívání tohoto označení v obchodních listinách a v reklamě.
 • Vlastník ochranné známky má vůči každému, kdo uvedl nebo hodlá uvést na trh výrobky či služby na nichž nebo na jejichž obalech, popřípadě na dokladech je provázejících je umístěno označení shodné či podobné s jeho ochrannou známkou, právo na informaci o původu výrobků či dokladů provázející výrobky nebo služby; rozhodnout o tomto právu přísluší soudu, který žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení.
 • Vlastník ochranné známky může požadovat, aby soud nařídil ohrožovateli či porušovateli práva ochranné známky stáhnout z trhu a zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práv a chráněného tímto zákonem, popřípadě zničit materiál a nástroje určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva chráněná tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, nejsou-li tyto výrobky ve vlastnictví toho, proti němuž návrh směřuje, nebo jestliže by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohrožení nebo porušení. Odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných případech. Byla-li zásahem do práv z ochranné známky způsobena škoda, má poškozený vlastník právo na její náhradu.Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený vlastník právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat v peněžitém plnění.
 • Vlastník ochranné známky má i další práva: může ochrannou známku použít jako zástavu, může k ní uzavřít licenční smlouvu s dalšími podnikateli a rovněž je oprávněn ochrannou známku převést na jiného vlastníka.
 • Porušení ochranné známky je trestným činem ve smyslu ustanovení § 268 zákona č. 40/2009 Sb. Podle poznatků z praxe je pozice oprávněného uživatele ochranné známky co do vymahatelnosti práv obecně lepší, než pozice toho, jehož obchodní jméno je zneužíváno nebo napodobováno v hospodářské soutěži.

Zápis české ochranné známky „ROYAL DUX BOHEMIA D" platí do 12. 04. 2012, kdy známce bude sto let. Mezinárodní známka platí do 17. 11. 2013. Před uplynutím dat platnosti je možno ochranu obnovit na dalších deset let zaplacením poplatku a podání žádosti

Na základě rozhodnutí akcionářů Porcelánové manufaktury, a.s. a Českého porcelánu, a.s. ze dne 30.6. 2009 došlo k rozdělení společnosti Porcelánová manufaktura, a.s. odštěpením sloučením se společností Český porcelán, a.s. společnost, čímž přešla část jmění rozdělované společnosti na nástupnickou společnost, včetně ochranné známky „ROYAL DUX BOHEMIA D", jejímž vlastníkem je Český porcelán, a.s. dodnes. Z bývalé akciové společnosti Porcelánová manufaktura, a.s se stal jeden ze závodů společnosti Český porcelán, a.s., který pod názvem závod Royal Dux v Duchcově a ochrannou známkou „ROYAL DUX BOHEMIA D" nadále vyrábí překrásný figurální a ozdobný porcelán.

 

                                                     Ing. Radislav Feix, Ph.D.

                                                                              ředitel závodu Royal Dux, Český porcelán, a.s. Dubí

 

Použité zdroje:

 • archiv autora článku
 • Milan Konečný „Česká keramika“
 • databáze Úřadu průmyslového vlastnictví
 • internet

 

Kontaktní informace

Český porcelán, a.s. závod Royal Dux Duchcov

Sadová 1414, 419 01 Duchcov
tel.: +420 417 835 261
fax: +420 417 835 416
e-mail: odbyt.royaldux@cesky.porcelan.cz

společnost zapsaná dne 15. března 1991 v obchodním rejstříku v Ústí na Labem, oddíl B, vložka 101

Obchodní info

Napište nám

 Web využívá pouze nezbytné soubory cookie, které pomáhají zajistit použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemůže webová stránka správně fungovat.Další informace